Regulamin

I. Definicje

Pojęcia stosowane w regulaminie

1 Klient – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

dokonująca zakupów ( zamówienia) w sklepie internetowym

2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3 Regulamin – Regulamin dotyczy zasad świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sprzedaży i zakupu w sklepie internetowym ....

4 Sklep internetowy (Sklep) – jest to serwis internetowy dostępny pod adresem.... za w którym

Klient może złożyć zamówienie na wybrany z asortymentu towar

5 Towar – produkty wystawione na sprzedaż w Sklepie Internetowym;

6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zgodna z Kodeksem Postępowania cywilnego,

zawierana pomiędzy firmą ( dokładne dane, adres, KRS ) a kupującym

7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z

2014r., poz. 827);

8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną–ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9 Zamówienie jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, w której należy podać rodzaj, numer i ilość zamawianego towaru

II Postanowienia Ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem .....

2 Powyższy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

3 Sklep internetowy, działający pod adresem ....... prowadzony przez ........ wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy ( adres sądu i numer

KRS)

4 Dane kontaktowe:

. adres poczty elektronicznej.............

. adres korespondencyjny .............

. numery kontaktowe ...................

III Zasady korzystania ze sklepu internetowego ( nazwa i adres)

1 Każdy kupujący powinien być osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat

2 Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, zwłaszcza ich opisy,

rozmiary i ceny są zgodne ze stanem faktycznym i są zaproszeniem do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV Zasady korzystania ze sklepu internetowego ( nazwa)

1 Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i podanie danych osobowych

niezbędnych do wysłania zakupionego towaru

­ Podanie danych osobowych oznaczonych w polu wymagane jest konieczne w celu dokonania

rejestracji w sklepie internetowym oraz korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy

.......

2 Administratorem danych osobowych jest firma .............

3 Rejestracja zostaje dokonana po wypełnieniu formularza i akceptacji niniejszego regulaminu

4 Przedsiębiorstwo ....... ma prawo do usunięcia użytkownika z listy klientów i może ograniczyć

jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego bez w trybie natychmiastowym w

przypadku rażącego naruszenia regulaminu :

. podanie nieprawdziwych danych

. naruszył prawa i dobra osób trzecich

. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ........ za łamiące regulaminem­

5 Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego ....... może ponownie

dokonać zakupu w sklepie ... za zgodną firmy ...

6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych osobowych w ramach

świadczonych usług Sklep internetowy.... Podejmuje odpowiednie środki techniczne mające a

celu ochronę danych osobowych klienta

7 Klient jest zobowiązany do:

. nierozpowszechniania za pośrednictwem sklepu treści zabronionych naruszających dobra innych

osób, lub ogólnie przyjęte normy społeczne

. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego działania i zgodny z regulaminem sklepu

. nie rozpowszechniania ze pośrednictwem sklepu informacji handlowych

. korzystania z treści umieszczonych na stronie sklepu tylko na własny użytek, ze szczególnym

uwzględnieniem praw autorskich do opisów i zdjęć zamieszczonych na stronach sklepu.

. korzystanie ze sklepu internetowego zgodnie z prawem obowiązującymi na terytorium Polski,

Kodeksem Cywilnym i regulaminem sklepu

IV Zawarcie umowy

1 W celu zakupu towaru w sklepie internetowym ...... równoznacznego z zawarciem umowy

między kupującym a sklepem internetowym .... należy podać:

. ilość sztuk towaru

. indywidualny numer towaru

. rozmiar

. kolor

. postępować zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie

2 umieszczenie towaru w koszyku jest równoznaczne z wyborem towaru przez klienta

3 do momentu zatwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez naciśnięcie przycisku .......

istnieje możliwość modyfikacji zamówionych towarów

4 po dokonaniu i zatwierdzeniu zamówienia w celu dokonania zakupu należy postępować zgodnie

z procedurami wyświetlanymi na ekranie.

5 po kompletnym wypełnieniu formularza zakupowego i zatwierdzeniu go, oraz zatwierdzeniu

regulaminu sklepu internetowego ...... pojawia się informacja o dokonanym zamówieniu

zawierająca:

. numer towaru

. rozmiar towaru

. kolor towaru

. ilość zamówionych sztuk towaru

. cenę każdego z produktów

. łączną kwotę do zapłaty

. wybrany sposób dostawy i jego cenę

6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ze sklepem

internetowym ....... umowy sprzedaży na zasadach zgodnych z regulaminem.

7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e­mail potwierdzającą dokonanie

zakupów w sklepie internetowym .....

8 Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania do klienta wiadomości na pocztę elektroniczną, o

której mowa w poprzednim punkcie

9 Umowa zawierana ze sklepem internetowym .... jest zawierana w języku polskim

V Zmiany w zamówieniach

1 Zmiany w zamówieniu klient może dokonać do momentu wysłania towaru do klienta

2 Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem, lub telefonicznie

pod numerem ..... z koniecznością potwierdzenia zmiany zamówienia za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

3 Wszelkie zmiany w zamówieniach, w tym zmiany adresu dostarczenia przesyłki będą

realizowane wyłącznie po otrzymaniu wiadomości z adresu mail podanego przy rejestracji i

numeru zamówienia.

VI Dostawa

1 Dostawa Towarów odbywa się, na terenie Rzeczypospolitej pod adres wskazany przez Klienta w

trakcie składania Zamówienia.

2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem ......

3 Odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu w sklepie Odzież XXL w Warszawie przy

ul. Grochowskiej 168

4 koszty dostawy za pośrednictwem firmy ............ wynoszą :

­ ...........

5 Odbiór osobisty wynosi 0 zł

6 Termin realizacji zamówienia wynosi od .... do...... dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia

VII Płatności i ceny

1 Ceny towarów podane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT

2 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty :

­ przelewem na numer konta bankowego

­ kartą kredytową : ( nazwy kart)

­ zapłaty kurierowi przy odbiorze

­ osobiście w przypadku odbioru w naszym sklepie stacjonarnym

VIII Czas realizacji zamówienia

1 Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas

dostawy.

2 Przy składaniu zamówienia jest podany czas realizacji zamówienia, który obejmuje dni robocze

IX Odstąpienie od umowy

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z poz. 827) o prawach konsumenta Klienci

sklepu o statusie Konsumenta mają prawo do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość,

oraz umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w przeciągu 14 dni od daty dostawy bez

podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w

którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W celu zachowania terminu przysługującego

do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania skorzystania z

przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2 Konsument odstępując od umowy przesyła do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od

umowy np. za pośrednictwem wiadomości mail, na adres: ............ , w formie pisemnej, na

adres: ............

3 W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar

należy przesłać na adres .......... wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od zakupu. Towar

powinien być nowy ( nie używany) .

4 W przypadku odstąpienia od umowy firma ..... pokrywa cały koszt zwróconego towaru, oraz

koszt przesyłki nie przekraczający najtańszej dostępnej formy wysyłania towaru.

5 Zwracany towar powinien być zapakowany na czas transportu i zabezpieczony przed

uszkodzeniem.

X Reklamacje

1 Sklep internetowy ...... jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem

w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru

zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na ......, lub korespondencyjny ....... Firma ....

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, w przypadku

niemożności rozpatrzenia reklamacji w tym terminie klient zostanie uprzednio poinformowany o

wydłużonym okresie rozpatrywania.

XI Reklamacje usług świadczonych elektronicznie

1 Firma ...... podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w

zakresie aktualnych możliwości technicznych i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim

terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę ..... o wszelkich nieprawidłowościach

lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego .... można zgłaszać za

pośrednictwem poczty elektronicznej ..... lub listownie na adres...... W zgłoszeniu należy podać

imię nazwisko i krótko opisać nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu.

XII Postanowienia końcowe

1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą ..... a klientem , który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom

właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą .... a klientem , który nie

jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje

poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy ....

3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.